Lovordanden om internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter

Ungdomar i många länder har nåtts med undervisningsprogram som lär dem deras mänskliga rättigheter.
Följande är utdrag ur brev som ger en glimt av det globala gensvaret på YHRI:s material och program.

”Som ni vet, arbetar olika organ inom den Afrikanska unionen aktivt för att skydda och främja mänskliga rättigheter, med särskild betoning på de ungas rättigheter. Vi lovordar er organisation för detta initiativ ...”

– Ambassadör, Afrikanska unionens ständige representant och observatör i FN

”Jag applåderar internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters syfte: att undervisa ungdomar världen över om mänskliga rättigheter, och därmed hjälpa dem att bli värdefulla förespråkare för främjande av tolerans och fred.

Det var ett nöje att arbeta tillsammans med er på den europeiska uppsatstävlingen i augusti och september. Jag rekommenderar varmt internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter till institutioner och organisationer som ägnar sig åt ungdom och undervisning.”

– Grundare och ordförande av Förenta nationernas vänner

”Dessa program presenterades på ett mycket bra sätt och barnen lärde sig mycket genom detta.”

– Grundskolerektor, Sydafrika

”Jag är djupt rörd av det fantastiska arbete ni bedriver för mänskliga rättigheter, inte bara i USA utan även globalt. Jag ska alltid minnas och omhulda de viktiga möten jag hade med er och andra under mitt besök i Los Angeles. Dessa händelser har uppmuntrat mig att tappert bedriva verksamheter för att med slagkraft undanröja orättvisor och diskriminering varhelst detta förekommer.”

– Tidigare parlamentsledamot,
Guyanas fredsambassadör

”På de barns vägnar vilkas liv ni har berört, tack för ert stöd och internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters arbete för att höja människors medvetenhet och för att ni är drivfjädern bakom insatser för barn runt om i världen.

Allt eftersom ni fortsätter denna globala rörelse för barn, bidrar ni till att göra det möjligt för barn överallt att ta aktiv del i det globala samhället.”

– Tjänsteman, USA:s fond för UNICEF

”Vår frivilligorganisation kommer att sammanträda i sommar. Detta material kommer att distribueras direkt till delegaterna i frivilligorganisationen Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, och materialet kommer att föras vidare direkt av dem till deras verksamhetsfält i 67 länder.”

– Medlem i Congregation of the Sisters of the Good Shepherd

”Det åttonde distriktet hyllar det arbete som internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter har inlett för att utbilda och utrusta våra ungdomar till att bli förespråkare för mänskliga rättigheter. Er organisations kreativitet i att sprida budskapet om de mänskliga rättigheterna med väggmålningsprojekt, ungdomskonferenser, internationella turnéer, uppsats- och konsttävlingar och distribution av häftet Vad är mänskliga rättigheter? på många olika språk, är onekligen lovvärt. De angivna verksamheterna är ett bevis på den hängivenhet med vilken många frivilliga tar sig an arbetet för internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter.”

– Ledamot, Los Angeles stadsfullmäktige

”Genom detta program har ett sällsynt tillfälle givits ungdomsledare från många länder att bekanta sig med det gemensamma arbete som utförs av Organization of the Islamic Conference och Förenta nationerna för att främja mänskliga rättigheter och social och ekonomisk utveckling i hela världen. Det var ingen liten prestation, och jag vet att det kommer att få betydande och positiva konsekvenser.”

– Ledamot, ständiga observatörsbeskickningen
för Organization of the Islamic Conference vid Förenta nationerna

Chefer från internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter tillsammans med kungen av Cape Coast och myndighetspersoner under den globala informationsturnén 2005.

”Som Los Angeles borgmästare och på uppdrag av USA:s medborgare, vill jag berömma internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter för deras framgångsrika ’Globala informationsturné 2004’ och lanseringen av videoproduktionen UNITED. Er organisations hängivenhet angående att sprida information om mänskliga rättigheter världen över är berömvärd. 

Mina lyckönskningar om fortsatt framgång.”

– Los Angeles borgmästare

”Ni har verkligen lyckats med ta itu med de två svåra ämnesområdena mänskliga rättigheter och AIDS i häftet Vad är mänskliga rättigheter? och broschyren med titeln ”Skydda dig (och andra) från en sjukdom kallad AIDS”, på ett sätt som är lätt att förstå, även för barn.

Jag var imponerad av er passion för projektet och er iver att sprida budskapet så vitt och brett som möjligt.”

– Minister för statlig
högre utbildning, Ghana

”Det häfte som er grupp har publicerat, Vad är mänskliga rättigheter?, innebär stora framsteg när de gäller att undervisa barn – inte bara här i USA utan över hela världen – om de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs 1948 och undertecknades av över 100 länder. Studium av detta häfte utvecklar förståelsen för grundläggande mänskliga rättigheter bland unga och lär dem värdena respekt och tolerans, vilket innebär att hoppet om fred blir mer verkligt.”

– Tjänsteman, Office of International Religious Freedom
USA:s utrikesdepartement
Washington, DC

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters världsturnéer berör tiotusentals ungdomars liv.
”Det är härligt att veta att er organisation fokuserar sin information om mänskliga rättigheter på ungdomar, och vi kommer, med tanke på min organisations målsättning och vårt arbete med ungdomar, att integrera mänskliga rättigheter i vårt program.”

– Ordförande
Youth Peace Council Volunteer Corps

”Det är mycket bra att häftet Vad är mänskliga rättigheter? sprids i skolorna och det är ett mycket bra och viktigt sätt att arbeta. Detta lilla häfte är ett effektivt verktyg för vårt viktiga arbete.”

– Styrelseledamot
Amnesty International, Sverige

”Jag vill gratulera er till att ha producerat filmen UNITED, till vars förtjänster inte bara hör att den är riktad till ungdomar, utan också att den har gjorts av ungdomar som har förstått vikten av att gemensamt bekämpa rasism, diskriminering och intolerans.”

– C.T.
ministerråd
Guatemalas permanenta ambassadör vid Förenta nationerna